Oliver Zamzow

Visitation 1

9:30 am - 10:30 am Wednesday, May 15, 2019
Trinity Lutheran Church, Sleepy Eye, MN
217 Brackenridge S.W.
Sleepy Eye, Minnesota, United States
56085

Service Information

10:30 am Wednesday, May 15, 2019
Trinity Lutheran Church, Sleepy Eye, MN
217 Brackenridge S.W.
Sleepy Eye, Minnesota, United States
56085

Interment Information

Home Cemetery
700 St. Mary's St. N.E.
Sleepy Eye, Minnesota, United States
56085